International Police Association Sekcja Polska Region Częstochowa

IPA to skrót od International Police Association Międzynarodowego Stowarzyszenia Policyjnego założonego 1 stycznia 1950 roku przez sierżanta Brytyjskiej Policji sir Arthura Troopa. Jest to niezawisłe stowarzyszenie łączące policyjne służby z całego świata bez różnicy stopnia, wykształcenia, płci, rasy, barwy skóry, mowy i religii. Jest stowarzyszeniem neutralnym politycznie, gospodarczo, związkowo i religijnie.

Przynależność do IPA zobowiązuje do przestrzegania Deklaracji Praw Człowieka, które zostały określone w 1948 roku. Stowarzyszenie posiada własne centrum informacyjno-szkoleniowe mieszczące się w Gimborn koło Kolonii w Niemczech.

Celem organizacji jest tworzenie więzów autentycznej przyjaźni i koleżeństwa zawodowego pomiędzy zatrudnionymi w służbach policyjnych na całym świecie. Do Stowarzyszenia należy obecnie 322.098 policjantów z 60. krajów. Od 1977 roku IPA jest największym stowarzyszeniem na świecie i posiada statut konsultacyjny Rady Europy.

Siedzibą stowarzyszenia jest Szwajcaria, a najwyższą władzą Kongres Światowy, odbywający się co 3 lata. Mottem stowarzyszenia w języku esperanto jest: Servo Per Amikeco (służyć poprzez przyjaźń).

Do osiągnięcia założonych celów Stowarzyszenie zmierza w szczególności poprzez:
1. Przeprowadzanie krajowych i międzynarodowych sympozjów naukowych, spotkań i seminariów w celu studiowania problemów zawodowych, kulturalnych i innych.
2. Propagowanie i przeprowadzanie grupowych i indywidualnych wyjazdów studyjnych.
3. Propagowanie i przeprowadzanie imprez kształcących młodzież (podróże, wymiana młodzieży, seminaria młodzieżowe).
4. Wymianę i publikację informacji zawodowych z zakresu działalności głównie przez wydawanie czasopisma Sekcji Polskiej Stowarzyszenia.
5. Dążenie do rozwoju kontaktów osobistych z członkami innych sekcji narodowych w duchu wzajemnego zrozumienia i pomocy.
6. Wzmacnianie wśród służb policyjnych poczucia poszanowania prawa i utrzymania porządku.
7. Zmierzanie do podniesienia prestiżu Policji w szczególności poprzez podnoszenie stanu wiedzy o policji w społeczeństwie oraz poprawę stosunków między społeczeństwem a policją.
8. Popieranie i ułatwianie wymiany doświadczeń z członkami innych sekcji narodowych prowadzić w ten sposób do podnoszenia poziomu wiedzy zawodowej i ogólnej.
9. Współuczestniczenia w przygotowaniu polskiej i światowej bibliografii prac dotyczących problematyki policyjnej oraz Stowarzyszenia.
10. Rozwijanie współpracy w sferze zawodowej, socjalnej, kulturalnej, sportowej i turystycznej z innymi sekcjami narodowymi oraz pomiędzy strukturami w kraju.
11. Inicjowanie wymiany korespondencji dla podtrzymania i nawiązywania kontaktów oraz wspieranie nauczania języków obcych.

Związek Polski ze Stowarzyszeniem datuje się od 1990 roku, kiedy to rozpoczęły się pierwsze nieoficjalne i oficjalne kontakty polskich policjantów z policjantami z Europy Zachodniej. Kongres Założycielski Sekcji Polskiej IPA odbył się w Kiekrzu pod Poznaniem w październiku 1992 r. Podczas 24 Konferencji w Rio de Janejro w Brazylii, dzięki wprowadzeniu przez policjantów z Sekcji Francuskiej i Duńskiej, IPA Sekcja Polska stała się pełnoprawnym członkiem organizacji co jednocześnie oznaczało, że nasz kraj został uznany na arenie międzynarodowej, przez społeczność policyjną, za kraj w pełni demokratyczny. W chwili obecnej w Polsce funkcjonuje 17 Grup Wojewódzkich. W skład IPA Sekcja Polska wchodzi 17 Grup Wojewódzkich nazwanych zgodnie z nazwami województw i są to: Stołeczna Grupa Wojewódzka, Dolnośląska Grupa Wojewódzka, Kujawsko-Pomorska Grupa Wojewódzka, Lubelska Grupa Wojewódzka, Lubuska Grupa Wojewódzka, Łódzka Grupa Wojewódzka, Małopolska Grupa Wojewódzka, Mazowiecka Grupa Wojewódzka, Opolska Grupa Wojewódzka, Podkarpacka Grupa Wojewódzka, Podlaska Grupa Wojewódzka, Pomorska Grupa Wojewódzka, Śląska Grupa Wojewódzka, Świętokrzyska Grupa Wojewódzka, Warmińsko-Mazurska Grupa Wojewódzka, Wielkopolska Grupa Wojewódzka, Zachodniopomorska Grupa Wojewódzka. Grupy Wojewódzkie IPA Sekcja Polska, skupiają w swoich szeregach ponad 5500 członków.

Sekcja Polska posiada wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000154720. Członkami IPA Sekcja Polska mogą być osoby pełniące służbę w Policji i Straży Granicznej, jak również emeryci i renciści Policji. Członkostwo Stowarzyszenia jest dobrowolne, a każdy członek jest zobowiązany aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych IPA.

W Stowarzyszeniu występują następujące rodzaje członkostwa: zwyczajne, honorowe, asocjacyjne i wspierające. Utrata członkostwa następuje w przypadku:

  • wystąpienia członka;
  • wykluczenia członkostwa;
  • śmierci członka;
  • o ile składka członkowska za dany rok nie zostanie uiszczona do 30 czerwca.

Członkowie IPA mają prawo:

  • wybierać i być wybieranymi do władz;
  • uczestniczyć w pracach organizacji;
  • zgłaszać wnioski i propozycje dotyczące działalności Stowarzyszenia.

Śląska Grupa Wojewódzka IPA powstała w dniu 12 lutego 1999 roku, podczas Konferencji Sprawozdawczo Wyborczej w Katowicach, poprzez połączenie w jednolity organizm trzech byłych grup wojewódzkich z Bielska - Białej, Częstochowy i Katowic. Na konferencji przyjęto sprawozdania z działalności Grup Wojewódzkich z Bielska - Białej i Katowic oraz wybrano na trzyletnią kadencję nowe władze. W dniu 13 października 2001 roku, delegaci grupy dokonali wyboru nowego Prezydium Zarządu Grupy Wojewódzkiej.

Śląska Grupa Wojewódzka skupia w swoich szeregach ok. 2000 członków i jest największą Grupą Wojewódzką Sekcji Polskiej IPA. Posiada 21 Regionów w Będzinie, Bielsku Białej, Chorzowie, Cieszynie, Częstochowie, Gliwicach, Jaworznie, 7 w Katowicach, Knurowie, Pszczynie, Raciborzu, Rudzie Śląskiej, Rybniku, Sosnowcu i Wodzisławiu Śląskim.

@ SERVO PER AMIKECO @

Dane teleadresowe:

SPP KWP K-CE, Częstochowa, ul. Legionów 26, pok. 315

Zebrania zarządu w 1 i 3 środę m-ca w godz. 9.00-12.00 na ul. Legionów 26.
Biuro IPA przyjmuje w środy dwa razy w miesiącu.

Tel. +48 531 787 687
+48 513 105 080

Komunikaty

25 05.2023

Zarząd Regionu IPA Częstochowa zaprasza w dniu 11 czerwca 2023 roku od godz. 10.30 na Piknik Rodzinny który zorganizowany będzie na terenie leśniczówki "Żubrówka" mieszczącej się w Zielonej Górze (42-256 Kusięta 2a) https://goo.gl/maps/Ju4N5ApseyxG92zw7.

Zapewniamy miłą atmosferę, napoje zimne i gorące, dania z grilla, oprawę muzyczną oraz zabawy dla dzieci które także będą mile widziane na spotkaniu. U "najwyższych czynników" zamówiliśmy piękną słoneczną pogodę odpowiednia do zrelaksowania się na łonie przyrody.

Koszt udziału w spotkaniu wyniesie "symboliczne" 20 zł które wpłacić będzie można po dotarciu na miejsce spotkania.

Zapisy przyjmują Sławomir Balik /tel. 531 787 687/, oraz Bogdan Wiśniewski /tel.513 105 080/.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa !